קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

רישוי עסקים - הנחיות הגשת בקשה לרישיון עסק בתל אביב

 
 

מידע שימושי על תהליך הגשת בקשה לקשיון עסק בעיריית תל אביב 

רישוי עסקים עיריית תל אביב - רישיון עסק

רישוי עסקים עיריית תל אביב

 

רישוי עסקים עיריית תל אביב

 

שירות ומידע רישוי עסקים

 

כתובת:פילון 5 , קומה 3

 

טלפון: 03-5217182

 

פקס: 03-5216827

 

דואר אלקטרוני:asakim@tel-aviv.gov.il

 

מענה טלפוני:ימים א'-ה', בשעות 15:00-08:00

 

קבלת קהל:ימים א'-ה', בשעות 12:00-08:00

גנזך ההנדסה

 

כתובת:שדרות בן גוריון 68 , קומה 1-

 

טלפון: 03-5217049, 03-5217121, 03-5217080 (שלוחה 1)

 

פקס: 03-5217442

 

דואר אלקטרוני:ginzach_han@mail.tel-aviv.gov.il

   
   
   
   

רישוי עסקים עיריית תל אביב - הגשת הבקשה לרישיון לכלול:

 • טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון.
 • תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.
 • תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס התכנון).
 • שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה (את השובר יש לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים).
 • מספר לקוח בארנונה -מספר חוזה ארנונה.
 • חוזה שכירות.
 • תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.
 • אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ.

רישוי עסקים עיריית תל אביב – תוכנית רישיון עסק

התכניות יכללו את המפורט להלן:

 • תרשים סביבה – של החלקה בה העסק נמצא (בקנה מידה של 1:2500).
 • מפה מצבית – בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו (בקנה מידה של 1:250).
 • תכנית העסק – בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים (בקנה מידה של 1:100).
 • חתכים – שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה (בקנה מידה של 1:100).
  החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

דגשים מיוחדים לתוכנית עסק

 • עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל
  נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.
 • מבנה לשימור
  נדרשים תיאור ותצלומים של חזיתות הבית והעסק.
 • עסקי מזון ובתי אוכל
  בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50).
  אגף רישוי עסקים יעביר תכניות לעסקי מזון לאישור מוקדם של משרד הבריאות.
 • מפעל מסוכן
  נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה.

רישוי עסקים עיריית תל אביב- סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי:

 1. היתר זמני
  היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק.היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו ב
  תקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות) תשס"א- 2000.
 1. רישיון לעסק
  רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו או התחלפו הבעלים על העסק.
  רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.
  רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר ב
  תקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה.
  רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע ב
  תקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

רישוי עסקים עיריית תל אביב- פס"ד נבחרים

 

סירוב צד העירייה להנפיק רשיון עסק ללא הליך שימוש חורג

עתמ 001355/07 בעניין: סושיגו בע"מ נגד עיריית תל-אביב

בפס"ד זה הועלתה טענת העותרת כי העסק "מטבח להכנת סושי ללא צריכה במקום" הוקם בהשקעה כספית גבוהה, וכי בוצעו כל הדרישות המקדימות באגף רישוי עסקים ,בפגישה אף נאמר ע"י אלחנן משי –מנהל האגף רישוי עסקים כי המקום לא יוכר כשימוש חורג.

לאחר זמן מה ביקשה העותרת רישיון עסק ללא הליך שימוש חורג בהתאם לחוות הדעת המקדמית שנתן לה המשיב. וכמו כן, יעוד הקרקע הינו מסחרי.

עיריית תל אביב השיבה כי קיימות חריגות בניה ומונעות רישיון עסק, וכי שטח משנת 1953 בשטח של 18 מ"ר וכיום בוצעו שינויים ושטח הנכס הינו 26 מ"ר, וכי לא הוכח כי ניתן היתר כדין.

בית המשפט החליט כי בהתאם להנחיות יועץ המשפטי לממשלה, בעניין מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני תכנון ובניה, נקבע כי ניתן יהיה ליתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה אם מדובר חריגות קלות אזי יש להתיר רישיון עסק.

כמו כן מחלקת הפיקוח לא הגישה נגד העותר תביעה על בניה לא חוקית.

לאור האמור בית המשפט החליט כי אישור המוקדם כפי שהופק ע"י אחלנן משי מנהל אגף הרישוי לעניין שימוש החורג , וכן כי מדובר בחריגות בניה קלות, יש להתיר רשיון עסק על כלל השטח.

דרישות סף על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)

בג"צ מס' 287/85 אסתר פפר נגד ראש עיריית תל אביב שר הבריאות ומהנדס תברואה מחוזי.

העתירה הינה החלטת העירייה שלא לחדש רשיון למכירת משקעות חריפים, וזאת בשל מידותיו שנופלות בהרבה משטח הנדרש לניהול מסעדה על פי תקנות רישוי עסקים.

שטח העסוק הינו 20 מ"ר,לעומת דרישות הסף השטח המותר יהיה לפחות 55 מ"ר.העותרת מגישה במקום מאכלי בשר ודגים. תקנות תשמ"ג 1983 נקבע במפורש (ראה התוספת סעיף 1(א)(1) כי מזנון מותר להכין ולמכור לצרכיה במקום "משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או ממרקים מוכנים מאבקות וכן חביתות" וכן (סעיף1 (א)(2))

"למכור לצריכה במקום-עוגות, ממתקים גלידה משקאות קלים וסלטים, "אך אסור להכין במזנון תבשילים ולהחזיק או למכור מאכלים מזון מן החי, לרבות דגים,בשר ועוף,ולמעט נקניק או נקניקיה"

העתירה שלפנינו סבה אך ורק על אי חידוש הרישיון למכירת משקאות חריפים,טעמיו של משרד הבריאות

בית המשפט דחה את העתירה של גב' אסתר פפר בטענה כי היה מותר לשר הבריאות,לסרב לחדש את הרשיון למכירת משקאות חריפים במקום,בית משפט באומרו נזהר שכן הדרישה לאי חידוש רישיון לעומת אי הענקתו מלכתחילה וכן לצורך, שאי החידוש ייעשה על סמך שיקוליים רציניים.מקום,הממצה עצמו על ידי ניהול מסעדה,מותר לגרוס שאין להוסיף לו גם משקאות משכרים.במדיניות זו אל לנו להתערב,תהיה דעתנו על כך אשר תהיה, העתירה נדחית.

 
   
   
 
תחומי פעילות
רישיון עסק
טעוני רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים
רישוי עסקים בעירייה - דברי הסבר
 
רישוי עסקים עיריית תל אביב - רישיון עסק
 
 
רישוי עסקים עיריית הרצליה - רישיון עסק
 
 
רישוי עסקים עיריית ראשון לציון - רישיון עסק
 
 
רישוי עסקים עיריית חולון - רישיון עסק
 
 
רישוי עסקים עיריית רמת גן - רישיון עסק
 
 
רישוי עסקים עיריית כפר סבא - רישיון עסק
 
 
רישוי עסקים עיריית הוד השרון - רישיו עסק
 
 
רישוי עסקים עיריית רעננה - מידע רישיון עסק
 
היתרי בניה
תב"ע
שאלות נפוצות
קישורים
 
 
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר | צור קשר

DIGIT - בניית אתרים

| רישוי עסקים | רשיון עסק | טעוני רישוי | חוק רישוי עסקים | רשיון עסק זמני | רשיון עסק לבתי אוכל |  שימוש חורג | חוק תכנון על הבניה | היתרי בניה | זכויות בניה | תב"ע | תב"ע נקודתית | אדריכלות | תוכנית אדרכלית | עיצוב פנים | בניה | תוספת בניה | עיריית תל אביב | תמ"א 38 | מיסוי עירוני | ארנונה | הפחתת ארנונה | הפחתת מיסוי עירוני |

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר