קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

מדיניות אכיפה מקלה בשימוש חורג ל גני ילדים

 
 

גני ילדים פרטיים רבים מתנהלים במבנים שכורים, אשר השימוש בהם למטרת גן ילדים מהווה שימוש חורג ונדרש עבורו היתר לפי חוק התכנון והבנייה ותקנות תכנון והבנייה.

ככלל, קיים עניין לציבור באכיפת חוק התכנון והבנייה במקרים של שימוש חורג לצורך גני ילדים, בין היתר לשם שמירת ביטחונם של הילדים והוריהם ונוכח ההשלכות הנודעות לשימוש חורג זה על הסביבה ועל צדדים שלישיים.

על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג.

על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת  השימוש, הרי בהתקיים התנאים  מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג, כמפורט להלן:

גני ילדים חדשים

לגבי גני ילדים אשר פעילותם תחל בשנת הלימודים תשע"ב (ב-1 בספטמבר 2011), תשקול התביעה של הוועדה המקומית להימנע מנקיטת הליכי אכיפה בגין שימוש חורג למטרת גן ילדים, וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 
1. הגן מופעל במקום ובאזור שעל פי מדיניות גורמי התכנון הוא אינו מסוג האזורים והמקומות שלא ניתן לקבל בהם היתרים לשימוש חורג ועל פני הדברים, פעילותו אינה מעוררת סיכון הנדסי, תחבורתי או אחר ואינה גורמת הפרעה משמעותית לסביבה.
 
2. הוגשה בקשה להיתר ביוזמת מפעילי הגן ובעלי הנכס בו הגן מתנהל, לא יאוחר מ-45 יום לאחר תחילת פעילות הגן, ובלא שקדמו להגשת הבקשה הליכי חקירה או אכיפה כלשהם בגין הפעלת גן.
 
3. הבקשה להיתר מתאימה למציאות, היא מטופלת ומקודמת ע"י המבקשים ללא שהיות.
 
4. פעילות הגן אינה גורמת הפרעה.
 
5. מדי 3  חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר, תבחן התביעה את העניין הציבורי בנקיטת הליכי אכיפה לפי חוק התכנון והבנייה, בין היתר תוך הבאה בחשבון של סיכויי הבקשה להתקבל, התנהלות המבקשים בקידום הטיפול בבקשה  להיתר ובמילוי דרישות הועדה המקומית ובמידת ההפרעה הנגרמת מפעילות הגן.
 
6. החליטה הועדה המקומית לדחות את הבקשה להיתר – ופעילות הגן הופסקה לא יאוחר מ-45 ימים ממועד ההחלטה - תשקול התביעה את העניין לציבור בנקיטת הליך אכיפה בגין התקופה שעד להפסקת פעילות הגן. לא הופסקה פעילות הגן – ינקטו הליכי אכיפה מיידים, אלא אם ראתה התביעה, מטעמים מיוחדים שיפורטו בכתב, להימנע מנקיטת הליך מיידי והיא תשוב ותשקול את עמדתה תוך פרק זמן שלא יעלה על תשעים ימים.
גני ילדים שאינם חדשים ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם

לגבי גני ילדים אשר פעילותם החלה לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011) ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם, והבקשה להיתר לשימוש חורג עבורם הוגשה לא יאוחר מה-1 בנובמבר 2011 - הגשת הבקשה להיתר, כשלעצמה, לא תביא לנקיטת הליכי אכיפה בגין השימוש החורג אותו מבוקש להכשיר ותחול המדיניות האמורה, בשינויים המחויבים.

גני ילדים שאינם חדשים שננקטו הליכי אכיפה בעניינם

לגבי גני ילדים שפעלו לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011 וב-1 בספטמבר 2011) תלוי ועומד נגדם הליך אכיפה בגין שימוש חורג שעניינו הפעלת גן ילדים והוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג – תשקול התביעה את משמעות הגשת הבקשה להיתר ברוח המדיניות האמורה, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

בהגשת הבקשה להיתר לבדה לא יהיה כדי להביא לדחיית הליכי האכיפה או להפסקתם, ואולם, מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה, יוכל להגיש בקשה לדחיית  הדיון בבית המשפט, והתביעה תשקול את עמדתה לעניין דחיית הדיונים בהתאם לקריטריונים כמפורט לעיל.

הוצא  היתר לשימוש החורג בטרם הסתיימו ההליכים בתיק הפלילי - יוכל מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה להגיש בקשה לעיכוב הליכים ליועץ המשפטי לממשלה.
למען הסר ספק- האמור בפרק זה  לא יחול על מי שהורשע בשימוש חורג ללא היתר למטרת גן- ילדים לפני ה-1 בספטמבר 2011.

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר