קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

חוברת הארנונה 2008 תל אביב

 
 

מידע שימושי על חישוב הארנונה בעיריית תל - אביב יפו 


ארנונה
כללית
לשנת 2008
אושר במועצת העיריה
בתאריך ה 04.11.07-
נובמבר 2007 חשון תשס"ח –
תוכן העניינים
סעיף נושא עמוד
3 - 1
מבוא 1
1.1
כללי 1
1.2
התעריפים 1
2 , 1.3
הגדרות 1
2 , 1.3.1
שטח 1
1.3.2
אזורי מס 2
1.3.3
סוג בנין 2
1.4
מועדי תשלום הארנונה 3
1.5
ההנחות בארנונה 3
8 - 2
בנינים המשמשים למגורים 4
2.1
סוג הבנין 4
מפת אזורי המס למגורים
5
רשימת חריגים באזורי מס למגורים
6
רשימת מבננים חריגים באזורי מס למגורים
7
2.2
האזור 8
2.3
התעריפים לפי סוג הבנין והאזור 8
2.4
בתי אבות 8
22 - 3
בנינים שאינם משמשים למגורים 9
3.1
האזור 9
מפת אזורי המס שלא למגורים
10
רשימת חריגים באזורי מס שלא למגורים 11
3.2
התעריפים 12
3.3
פירוט התעריפים המיוחדים 13
3.3.1
בתי מלאכה, מפעלי תעשיה 14
3.3.2
מחסנים 14
3.3.3
בתי תוכנה 15
3.3.4
בנקים 15
3.3.5
בריכות שחיה 15
3.3.6
בתי מלון 16
תוכן העניינים (המשך)
סעיף נושא עמוד
3.3.7
בתי קולנוע 16
3.3.8
אולמות המשמשים להצגות תיאטרון, מחול וקונצרטים 17
3.3.9
אולמות המשמשים לריקודים 17
3.3.10
אולמות לשמחה ולאירועים 17
3.3.11
מתקנים למכירת טובין 17
3.3.12
דוכן למכירת טובין 17
3.3.13
חברות ביטוח ומבטחים 18
3.3.14
מרכזי קניות 18
3.3.15
חניונים 18
3.3.16
ממגורות 19
3.3.17
מרכז ספורט ונופש 19
3.3.18
סטודיו של ציירים ופסלים 19
3.3.19
שוק ציבורי-סיטונאי 20
3.3.20
שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה 20
3.3.21
שטחי רציפים של תחבורה ציבורית 20
3.3.22
שנאים 20
3.3.23
תחנות דלק 20
גני ילדים, בתי ספר, מוסדות להשכלה או מוסדות להכשרה 21
מקצועית
3.3.24
3.3.25
מוזיאונים 21
3.3.26
מעונות לתלמידים, מעונות עולים ובית הלוחם 21
3.3.27
מרפאות ובתי חולים 22
3.3.28
קונסוליות ושגרירויות 22
3.3.29
מתקן לטיהור מים 22
תוכן העניינים (המשך)
סעיף נושא עמוד
4
קרקע תפוסה 23
4.1
האזור 23
4.2
התעריפים 23
4.2.1
קרקע תפוסה 23
4.2.2
קרקע תפוסה המשמשת למגרש חניה בתשלום 23
4.2.3
מגרש חניה ללא תשלום 23
5
אדמה חקלאית 24
1. מבוא
1.1 כללי
א. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 8 ו- 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב), התשנ"ב –– 1992 והוראות כל דין, מטילה בזה מועצת עיריית תל-אביב יפו ארנונה כללית
לשנת 2008 על כל נכס המצוי בתחום העירייה, כמפורט בהחלטה זו.
ב. בהחלטה זו, המונחים "נכס", "בנין", "אדמה חקלאית" ו"קרקע תפוסה" כמשמעותם בסעיף 269
לפקודת העיריות (נוסח חדש).
ג. תעריפי הארנונה מוטלים על כל הנכסים בתחום שיפוט העירייה וייקבעו לכל יחידת שטח בהתאם
לשימוש, לאזור ולסוג הבנין, כמפורט להלן.
1.2 התעריפים
א. התעריפים הנקובים בחוברת הינם תעריפי צו הארנונה לשנת 2007 . התעריפים לשנת 2008 יעודכנו
. בהתאם לשיעור ההתיקרות שיאושר כדין, תחילת החיוב 01.01.2008
ב. נעשה אדם מחזיקו של נכס לאחר ה 1- בינואר, יחויב באופן יחסי למספר החודשים בהם החזיק
בנכס.
ג. מחזיק שהחזיק יחידה 15 יום או יותר באותו חודש, יחויב עבור חודש מלא.
1.3 הגדרות
1.3.1 שטח
א. יחידת שטח פירושה כל מ"ר. חלק ממ"ר העולה על 0.5 מ"ר יחושב כמטר שלם. כל מחזיק ישלם
ארנונה כללית עבור כל מ"ר.
ב. בשטח הבנין נכלל כל השטח שבתוך יחידת הבנין, לרבות יציע וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות,
סככות ובריכות שחיה.
ג. בשטח הבנין לא נכללים קירות חוץ וקירות פנים.
ד. שטח מקורה ושאינו מקורה המשמש לחנייה בלבד, בבנין המשמש למגורים, אינו נכלל בשטח
היחידה.
ה. שטח מרתף בוילות, המשמשות למגורים בלבד, יחוייב ב- 75% משטחו בלבד.
ו. שטח גג מרוצף בבניני מגורים המשמש דירה אחת בלבד ויש אליו גישה מאותה דירה, נכלל בשטח
הדירה בשיעור שלא יעלה על 30% משטח הדירה הצמודה לגג, או משטח המפלס שמתחת לגג
(בדירות להן יותר ממפלס אחד), למעט מרפסות.
ז. שטח משותף בבנין שרובו משמש למגורים בו שני מחזיקים או יותר, לא יחויב, למעט שטחים
המשמשים לבריכת שחיה, לחדרי משחקים וכד' , וכן למעט שטחים משותפים במלון דירות.
ח. שטח משותף בבנין או בקומה שרובו אינו משמש למגורים, לא יחויב, למעט בנין או קומה אשר
לפחות 80% מהשטח הלא משותף מוחזק ע"י מחזיק יחיד.
הוראה זו לא תחול על בניינים ו/או מגרשים המשמשים לחניה. בחישוב שטחם של אלה ייכללו גם
שטחי המעבר והתמרון.
שטחים משותפים אלו יחולקו ויחויבו באופן יחסי בין המחזיקים.
שטחים המשמשים למערכות אנרגיה, מיזוג אויר וכיוצא בזה והמוחזקים באחריות חברת ניהול או
ועד הבית – יחויבו במלואם.
1
ט. שטח חצר בבנין שאינו משמש למגורים שעיקר שימושו עם המבנה לשימושים כגון: חניה,
אחסנה, מלאכה וכיו"ב, פרט לשטח המשמש כגינה, יחויב כולו, אלא אם נקבע אחרת בהחלטה זו.
י. שטחים בחצר, במעברים וכדומה המשמשים את בית הקפה או המסעדה, יחוייבו ב- 50% משטחם
. בתעריף המפורט בסעיף 3.2
יא. שטח יציע בבנין יכלל בשטח הבנין, אם גובה היציע עולה על 1.70 מטר.
יב. מרפסת גן - תחויב במלואה במידה והינה מקורה או בעלת מעקה או קיר בשלושה צדדים של
היקפה.
1.3.2 אזורי מס
א. העיר מחולקת ל 5- אזורים גיאוגרפיים לצורך ארנונה כללית למגורים ול 3- אזורים שונים לגבי
בנינים שאינם משמשים למגורים.
גבולות האזורים עוברים באמצע הרחוב, אלא אם צוין אחרת בהחלטה זו.
סיווג אזור המס, נקבע בהתאם לכתובת של הכניסה הראשית לבית.
ב. המפה הקובעת לענין חלוקת העיר לאזורי מס היא המפה הנמצאת במשרדי האגף לחיובי ארנונה,
כולל רשימת החריגים המפורטים ב"רשימה נפרדת" והמהווה חלק בלתי נפרד מהמפה.
1.3.3 סוג בנין
א. סוג הבנין נקבע לפי תיאור הבנין ושנת גמר הבנייה, כמפורט בהמשך.
ב. נוסף לבנין שטח עקב שיפוץ שנעשה בו תקבע שנת גמר הבנייה בכל הנוגע לשטח הנוסף לפי מועד
ביצוע השיפוץ.
ג. "קומת קרקע" - כקומת קרקע, בבנין שאינו למגורים, תחושב גם קומת הביניים ו/או יציע מעליה או
מרתף שיש אליו גישה ישירה מקומת הקרקע, המוחזק על ידי אותו מחזיק לצורך אותו שימוש.
ד. מרתף - חלק פנימי של בנין הנמצא ברובו מתחת לפני הקרקע, לפי הכניסה הראשית ליחידה.
ה. וילה - בנין המכיל יחידת מגורים אחת או יותר ולכל אחת מהן כניסה נפרדת שלא דרך חדר מדרגות
משותף.
ו. "מרכז קניות" - בנין המתוחזק ע"י חברת ניהול, שיש בו לפחות כניסה אחת משותפת ובו לפחות 50
עסקים המוחזקים ע"י מחזיקים שונים (כגון: גן העיר, דיזינגוף סנטר ותחנה מרכזית חדשה).
2
1.4 מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת 2008
1.4.1 בתוקף סמכותה לפי סעיף 274 (ג) לפקודת העיריות מחליטה המועצה לקבוע, כי המועד לתשלום
. הארנונה לשנת 2008 יחול ב 01.01.2008-
1.4.2 מבלי לפגוע במועד זה מחליטים, לנוחות האזרחים, לאפשר לשלם את החיוב השנתי, בשישה
תשלומים דו-חודשיים:
באחד בינואר 2008 , בשניים במרץ 2008 , באחד במאי 2008 , באחד ביולי 2008 , באחד בספטמבר
2008 ובשניים בנובמבר 2008 , וזאת בתנאי שכל תשלום ישולם במועד הנקוב כנ"ל.
המשלם לפי הסדר תשלומים זה, יחויב בכל אחד מהתשלומים בהפרשי הצמדה לפי חוק הרשויות
המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (תיקון) לפי שיעור העליה של מדד המחירים
לצרכן ממדד חודש אוקטובר 2007 שפורסם ב 15- בנובמבר 2007 ועד המדד שקדם למדד שפורסם
סמוך לפני היום שנקבע לתשלומו.
1.4.3 נעשה אדם מחזיקו של נכס לאחר ה 1- בינואר, יחויב בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל.
1.4.4 אי פרעון שני תשלומים כנ"ל במועדם יאפשר לעירייה לדרוש תשלום מלוא החיוב השנתי כשתאריך
תחילתו לענין ריבית והפרשי הצמדה הוא האחד בינואר 2008 , כאמור לעיל.
1.5 ההנחות בארנונה לשנת 2008
1.5.1 מחליטים לאשר את ההנחות בשיעורים המירביים הקבועים כיום בתקנות ההסדרים במשק
.( המדינה (הנחה מארנונה) 1993 , למעט תקנה 14 . בתקנה 13 תחול רק פסקה (א) ( 1
1.5.2 הנחה לאזרחים ותיקים המשלמים מראש - מחליטים לאשר הנחה של 2% , (בהתאם לשיעור המירבי
שהתקנות מתירות) לאזרחים ותיקים בגיל 75 ומעלה שישלמו מראש את מיסיהם בחודש ינואר
.2008
3
2. בנינים המשמשים למגורים
(103 - (סמלים 100
2.1 סוג הבנין
סוג הבנין לצורך ארנונה כללית למגורים ייקבע בהתאם לתיאור הבנין ושנת גמר הבנייה כדלהלן:
סוג הבנין
שנת גמר הבנייה
ת
יאור הבנין 1992
ואילך
1984
1991
1975
1983
1970
1974
1960
1969
1940
1959
עד
1939
6 ל
הלן ח(א+
) א
ב
ג
ד
ד
ה – 1. וילה שאינה נכללת בסעיפים 5
2. בנין המכיל 2 דירות ויותר ובעת גמר הבנייה
ח(א+) א
ב
ג
ד
ד
היו בו לפחות אחד מסימני ההיכר הבאים:
ה
- חימום או הסקה מרכזית
- מעלית בבנין של 3 קומות ועד בכלל או
מעלית בבנין של 4 קומות ובלבד שקומת
6 – הקרקע מפולשת, ולא נכלל בסעיפים 5
להלן
3. דירה בבנין באזור 1: ששטחה 180 מ"ר ויותר,
ח(א+) א
ב
ג
ד
ה
6 להלן – ואינה נכללת בסעיפים 5
ו
4. בנין המכיל 2 דירות ויותר, ולא נכלל בסעיפים
ח(א+) א
ג
ד
ד
ה
ו
6 להלן – 5 ,2,1
5. דירות הנמצאות בשלמותן במרתף ולא נכללו
ג ג
ד
ה
ה
ו
בסעיף 6 להלן
ו
6. מ
בנה ארעי עשוי פח דק או עץ ג
ד
ד
ה
ו
ו
ו
4

רשימת חריגים באזורי מס למגורים
ההחרגה
ס
מל הרחוב ש
ם הרחוב ממס' בית עד מס' ב
ית מ
אזור ל
אזור הסיבה
1 - סוף (אי 2
1
זוגי)
0071
מרמ
ורק גבול אזור מס-שיטת
המבננים
0096 פ
רישמן 63 - סוף (אי זוגי)
2
1
72 - סוף (זוגי)
גבול אזור מס-שיטת
המבננים
0191
ש
למה המלך 2 - סוף (זוגי)
2
1
גבול אזור מס-שיטת
המבננים
0406
המלך ג'ורג'
72 - סוף (זוגי)
2
1
גבול אזור מס-שיטת
המבננים

3
1
775 גבעת עמל-בתים שנבנו עד
0478 פ
נקס 704
שנת 1986 (כולל)
3
2
36
בתים ישנים במתחם יצהר ,34 ,30 ,22 , 0700
נ
חלת יצחק 6
0716
מ
עבר יבוק 3
2
4
בתים ישנים במתחם יצהר
0800
מ
רדכי נמיר 703 - הסוף (אי זוגי)
3
2
גבעת עמל-בתים שנבנו עד
שנת 1970 (כולל)
154 (זוגי) 2
1
- 90
גבעת עמל-בתים שנבנו עד
שנת 1971 (כולל)
0820
קהילת לודז'
2 - סוף (זוגי)
3
2
הדר יוסף-אזור שיקום
1 - סוף (אי 3
2
זוגי)
0821
קהילת ורש
ה הדר יוסף-אזור שיקום
1 - סוף (אי 3
2
זוגי)
0905
מ
רכוס דוד שכון רמת החייל
31 (אי זוגי)
3
2
שכון ישגב - 0920
ע
ולי הגרדום 9
2072 א
דירים 9 - סוף (אי זוגי)
1
3
14 - סוף (זוגי)
צהלה
43 (אי זוגי)
1
2
נוה אביבים - 2076
י
הודה הנשיא 31
2207
ק
שאני אליעזר 3א'-ג'
1
2
רמת אביב ג'
3001
ש
דרות ירושלים 4
3
29
בית ישן במתחם חצרות יפו
3020
ר
וסלאן 2
4
30
קרית אמנים-יפו העתיקה
38 (זוגי)
2
4
קרית אמנים-יפו העתיקה - 3026
ה
צורפים 34
3439
ש
מעון הבורסקי 4
3
8
לא שייך לקרית אמנים
6
רשימת מבננים חריגים באזורי מס למגורים
מ
תחם ממס' מבנן
עד מס' מבנן
ה
החרגה הערות
22203
מ 1- ל 2-
למבנים שנבנו עד שנת 1994 (כולל)
- מצפון לרחוב צה"ל 22202
למעט רחוב ענתות
22206
מ 1- ל 2
- למבנים שנבנו עד שנת 1994 (כולל) - 22205
הדר יוסף 21504
מ 2- ל 3
- למבנים שנבנו עד שנת 1994 (כולל)
21509 - 21506
53210
- סוזן דלל 53208
מ 2- ל 4
- למבנים שנבנו עד שנת 1994 (כולל)
53221 - 53215
72227
מ 1- ל 5
- למבנים שנבנו עד שנת 1994 (כולל) - מדרון יפ
ו 72223
ה
גבעה היוונית 72107
מ 1- ל 4
- למבנים שנבנו עד שנת 1994 (כולל)
72545
מ 2- ל 3
- למבנים שנבנו עד שנת 1994 (כולל) - ד
רום יפו 72542
93708
מ 3- ל 5/4- - כפר שלם 93701
94111 מ 3- ל 5/4- - 94101
94207 מ 3- ל 5/4-
למבנים שנבנו עד שנת 1989 (כולל)
- 94201
94307 מ 3- ל 5/4- - 94301
94406 מ 3- ל 5/4
- - 94401
ה
דסה 54303
מ 1- ל 3
- למבנים שנבנו עד שנת 1996 (כולל)
51308
מ 2- ל 3
- למבנים שנבנו עד שנת 1997 (כולל) - ש
וק בצלאל 51307
7
2. בנינים המשמשים למגורים (המשך)
2.2 האזור
העיר מחולקת לצורך ארנונה כללית למגורים ל 5- אזורים בהתאם למפה לעיל.
2.3 התעריפים לפי סוג הבנין והאזור
כל מחזיק בדירת מגורים בעיר, ישלם ארנונה כללית למגורים לפי התעריפים המפורטים להלן:
התעריפים לכל מ"ר - בש"ח לשנה
ה
איזור 4 3
2
1
ו- 5
סוג הבנין
וילות בכל
שטח+דירות
מעל 140 מ"ר
דירות
עד 140 מ"ר
וילות בכל
שטח+ דירות
מעל 140 מ"ר
דירות
עד 140 מ"ר
כל סוגי
הדירות
כל סוגי
הדירות
ח+א
30.21 43.63
56.27
67.61
70.12
86.62
ב+ג
30.21 37.47
44.98
53.13
58.04
73.21
ד
30.21 31.95
38.80
42.66
48.72
58.04
ה+ו
30.21 30.87
31.30
32.00
41.13
41.13
1. בריכות שחיה פרטיות ובריכות שחיה שאינן פתוחות לציבור המשרתות את דיירי הסביבה, יחויבו
לפי תעריף מגורים.
2. שטחים משותפים המשמשים כחדרי משחקים ובריכות שחיה בבנין וכל שטח משותף אחר כיוצא
בזה יחויב לפי תעריף מגורים.
3. – יחידת מגורים הממוקמת בבנין המשמש כמלון (סמל 102 ), תחויב בתעריף של 86.62 דירה במלון
ש"ח למ"ר.
( 2.4 בתי אבות (סמל 103
בתי אבות יחויבו בתשלום לפי התעריפים הבאים:
א
זור מס 1 ו- 4 3
2
ו- 5
57.70
43.63
30.21
תעריף למ"ר
בש"ח לשנה
8
3. בנינים שאינם משמשים למגורים
3.1 האזור
העיר מחולקת ל 3- אזורים, לצורך ארנונה כללית לבנינים שאינם משמשים למגורים,
בהתאם למפה המצורפת.
9

רשימת חריגים באזורי מס שלא למגורים
ההחרגה
ס
מל הרחוב ש
ם הרחוב ממס' בית עד מס' ב
ית מ
אזור ל
אזור הסיבה
76
פ
רץ חיות 1 - הסוף (אי זוגי)
1
מ
לב ת"א
23 (אי זוגי)
3
1
בנינים ישנים ביד אליהו - 635
ל
ה גרדיה 19
3 (אי זוגי)
3
1
בנינים ישנים ביד אליהו - 636
ו
ינגיט 1
51 (אי זוגי)
3
1
בנינים ישנים ביד אליהו - 644
י
גאל אלון 49
803
ר
אול ואלנברג 3
2
700
קרקע חקלאית
810
מ
יזאן 1
2
16
מרכז מסחרי תל-ברוך
831
מ
טודלה 1
2
30
מרכז מסחרי נוה-דן
4 (זוגי)
1
2
מרכז מסחרי נוה-דן - 834
א
בן ספיר 2
838
א
שכנזי 1
2
36
מרכז מסחרי נוה-דן
842
צ
הל 1
2
71
מרכז מסחרי צהלה
937
ו
יסבורג 1
2
19
מרכז מסחרי, רמות צהלה
17 (אי זוגי)
1
2
מרכז מסחרי, רמת אביב - 985
ב
רודצקי 13
978
ע
יר שמש 1
2
29
מרכז מסחרי ,גני צהלה
1
2
59
מרכז מסחרי, נוה אביבים ,55 ,38 , 2022
ט
אגור 32
2077
ר
ב אשי 1
2
14
מרכז מסחרי, נוה אביבים
2081
ל
ויטן 1
2
1
מרכז מסחרי, נוה אביבים
2082
פ
סטרנק 1
2
1
מרכז מסחרי, נוה אביבים
2083
א
ופנהיימר 1
2
11
מרכז מסחרי, נוה אביבים
2114
א
פטר 1
2
9
מרכז מסחרי, תכנית "ל"
2112
ה
אוזנר 1
2
3
מרכז מסחרי, תכנית "ל"
2135
בראל
י 1
2
18
מרכז מסחרי, תכנית "ל"
2147
ה
סבוראים 1
3
2
מרכז מסחרי, רמת אביב
2191
ב
ית צורי 1
2
15
מרכז מסחרי, רמת אביב ג'
35 (אי זוגי)
1
2
מרכז מסחרי, רמת אביב ג' - 15 , 2201
א
חימאיר 1
1
2
28
מרכז מסחרי, רמת אביב ג'
95 (אי זוגי)
1
3
מרכז מסחרי, שכונת - 4001
א
צל 1
התקוה
78 (זוגי) 1
3
- 40
מרכז מסחרי, שכונת
התקוה
4018
ח
נוך 28 - הסוף (זוגי)
1
3
שוק שכונת התקוה
11
3. בנינים שאינם משמשים למגורים (המשך)
3.2 התעריפים
הארנונה הכללית לגבי בנינים שאינם משמשים למגורים תחושב לפי תעריפים אחידים, למעט
. התעריפים המיוחדים כמפורט בסעיף 3.3
םירוגמל םישמשמ םניאש םינינב רובע םידיחאה םיפירעתה ןלהל ,דרפנ ףירעת םרובע ןיאו:
ה
אזור תעריף למ"ר
בש"ח לשנה
304.67 1
254.06 2
208.46 3
12
3.3 פירוט התעריפים המיוחדים
סמל שימוש
*
עמוד
3.3.1 399-200
בתי מלאכה ומפעלי תעשיה 14
3.3.2 773-770
מחסנים 14
3.3.3 674
בתי תוכנה 15
3.3.4 671-668
בנקים 15
3.3.5 915,097
בריכות שחיה 15
3.3.6 939-935
ב
תי מלון 16
3.3.7 907
בתי קולנוע 16
3.3.8 908
אולמות המשמשים להצגות תיאטרון, מ
חול וקונצרטים 17
3.3.9 919
אולמות המשמשים לריקודים 17
3.3.10 918
אולמות לשמחה ולאירועים 17
3.3.11 687
מתקנים למכירת טובין 17
3.3.12 689
דוכן למכירת טובין 17
3.3.13 681
ח
ברות ביטוח ומבטחים 18
3.3.14 768
מרכזי קניות 18
3.3.15 766-765
חניונים 18
3.3.16 777
ממגורות 19
3.3.17 914,093
מרכזי ספורט ונופש 19
3.3.18 896
סטודיו של ציירים ופסלים 19
3.3.19 775,609
שוק ציבורי סיטונאי 20
3.3.20 090
שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה 20
3.3.21 767
שטחי רציפים של תחבורה ציבורית 20
3.3.22 505
שנאים (טרנספורמטורים)
20 - 503
3.3.23 657
תחנות דלק 20 , 091
3.3.24 גני ילדים ובתי ספר, מוסדות להשכלה או להכשרה
21 ,848,847,837
862,861 ,860
מקצועית
3.3.25 898,895
מוזיאונים 21
3.3.26 929,865
מעונות לתלמידים, מ
עונות עולים ובית הלוחם 21
3.3.27 858
מרפאות ובתי-ח
ולים 22
3.3.28 806
קונסוליות ושגרירויות 22
3.3.29 509
מתקן לטיהור מים 22
* סמלי השימוש מופיעים לצורך מידע פנימי בלבד, השימוש הקובע הינו זה שבפועל.
13
( 3.3.1 בתי מלאכה, מפעלי תעשיה (סמלים 399-200
תעריף למ"ר בש"ח לשנה
עד 200 מ"ר
133.10
מהמ"ר ה 201- ועד המ"ר ה 72.94 500
-
מהמ"ר ה 501-
ואילך 70.25
(773 - 3.3.2 מחסנים (סמלים 770
מחסני ערובה, מחסני עצים וכן מחסנים אחרים המשמשים לאחסנה בלבד ובתנאי שלקוחות אינם
מבקרים בהם, אינם נמצאים בקומת העסק אותו הם משרתים, ואינם נמצאים בקומות רצופות
לעסק, ולמעט מחסנים המשמשים לשווק והפצה, יחויבו לפי התעריפים המפורטים להלן:
תעריף למ"ר בש"ח לשנה
ל 100- המ"ר
הראשונים התעריפים המפורטים בסעיף 3.2
מהמ"ר ה 101- ועד המ"ר ה 81.07 500
-
מהמ"ר ה 501- ו
אילך 57.91
14
( 3.3.3 בתי-תוכנה (סמל 674
בתי-תוכנה, שעיסוקם העיקרי הוא ייצור תוכנה, יחויבו ב 133.10- ש"ח למ"ר לשנה בכל האזורים.
(671 - 3.3.4 בנקים (סמלים 668
בנינים המוחזקים ע"י בנקים יחויבו בכל האזורים כדלקמן:
סניפי "בנק" (סמל 668 ) יחויבו ב 1,112.29- ש"ח למ"ר לשנה .
שטח המשמש "בנק" ושאינו משמש כסניף או כמרכז הדרכה ארצי (סמל 669 ) יחויב ב 579.09- ש"ח
למ"ר לשנה.
מרכזי הדרכה ארציים של בנקים (סמל 671 ) יחויבו ב 456.69- ש"ח למ"ר לשנה.
חברה בת של תאגיד בנקאי ושהיא עצמה אינה תאגיד כזה, (סמל 670 ) תחויב ב 405.37- ש"ח למ"ר
לשנה.
לענין פסקה זו-
"בנק" - "תאגיד אחזקה בנקאית" ו"תאגיד בנקאי" כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א –
1981 ולרבות חברה בת של תאגיד בנקאי .
– . "חברה בת" כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968-
( 3.3.5 בריכות שחיה (סמלים 915,097
( בבריכות שחיה, שאינן משמשות גם כמרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב), שטח המבנים (סמל 915
יחויב לפי 43.07 ש"ח למ"ר לשנה, בכל האזורים.
יתרת השטח הפתוח (סמל 097 ) תחויב לפי התעריפים שלהלן:
עבור 500 מ"ר ראשונים: 15.69 ש"ח למ"ר לשנה.
מהמ"ר ה 501- ואילך: 3.60 ש"ח למ"ר לשנה.
שטחים המשמשים כחדרי כושר וספורט ועסקים אחרים הטעונים רישוי נפרד, יחויבו לפי שימושם.
15
( 3.3.6 בתי-מלון (סמלים 939-935
בתי-מלון*) יסווגו לפי דרגת שירות**) (מספר הכוכבים, כפי שנקבע בעבר ע"י משרד התיירות)
ויחויבו בכל האזורים לפי התעריפים המפורטים להלן:
דרגת שירות - מספר כוכבים
5 כוכבים
(939)
4 כוכבים
(938)
3 כוכבים
מלון תיירות
(937)
2 כוכבים
(936)
1-0 כוכבים
(935)
תעריף למ"ר 55.78
66.03
83.01
99.68
בש"ח לשנה
48.17
*) לרבות אותו חלק מהמלון המשמש כמסעדה או כבית קפה והמשרת בעיקר את
המתאכסנים בו וכן שטחים בנויים המשמשים למטרות ספורט ונופש והצמודים
לבית- המלון.
חנויות, משרדים ועסקים אחרים המצויים בתוך המלון יחויבו לפי שימושם.
**) בתי מלון חדשים יסווגו בהתאם לרמת השירות, בהתייחס לרמת השירות המקבילה
במלונות קיימים.
אכסניות נוער יסווגו לפי תעריף בתי-מלון ולפי שנת גמר הבנין:
עד 1980 - לפי תעריף 2 כוכבים.
מ 1980- ואילך - לפי תעריף 3 כוכבים.
( 3.3.7 בתי קולנוע (סמל 907
בתי-קולנוע בכל האזורים יחויבו לפי התעריפים המפורטים להלן:
תעריף למ"ר בש"ח לשנה
750 מ"ר
ראשונים 119.54
מהמ"ר ה 751-
ואילך 48.76
16
( 3.3.8 אולמות המשמשים להצגות תיאטרון, מחול וקונצרטים (סמל 908
אולמות המשמשים להצגות תיאטרון, מחול וקונצרטים יחויבו לפי התעריפים המפורטים להלן:
התעריפים לכל מ"ר - בשקלים חדשים לשנה
ה
אזור 500 המ"ר
הראשונים
מהמ"ר ה 501-
עד המ"ר ה 750-
מהמ"ר ה 751-
עד המ"ר ה 1000-
מהמ"ר ה 1001-
ואילך
24.22 29.75
48.20
118.17
1
18.69 24.22
34.67
89.23
2
12.50 18.69
25.44
68.34
3
(*( 3.3.9 אולמות המשמשים לריקודים (סמל 919
אולמות המשמשים אך ורק לריקודים (למעט סטודיו למחול), יחויבו בתעריף של 169.87 ש"ח למ"ר
לשנה, בכל האזורים.
( 3.3.10 אולמות לשמחה ולאירועים (סמל 918
אולמות המשמשים לעריכת שמחות ואירועים יחויבו ב- 249.07 ש"ח למ"ר לשנה בכל האזורים.
( 3.3.11 מתקנים למכירת טובין (סמל 687
מתקן למכירת טובין (סמל 687 ) יחויב ב 308.84- ש"ח למ"ר לשנה, בכל האזורים.
( 3.3.12 דוכן למכירת טובין (סמל 689
דוכן למכירת טובין המוצב בשטח ציבורי, לרבות דוכן המוחזק ביחד עם חנות, יחויב לפי התעריפים
דלהלן:
ה
אזור תעריף למ"ר בש"ח לשנה
300.55 1
250.64 2
204.16 3
*) בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר
17
( 3.3.13 חברות ביטוח ומבטחים (סמל 681
מבנים המוחזקים ע"י מבטח יחויבו ב 371.43- ש"ח למ"ר לשנה בכל האזורים.
"מבטח" - כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 1981- , דהיינו מי שעוסק בישראל
בעסקי ביטוח מכח עצמו, שלא כסוכן או כמורשה או כמתווך בלבד וכן תושב ישראל העובד בישראל
ובחו"ל בעסקי ביטוח כאמור.
( 3.3.14 מרכזי קניות (סמל 768
שטחי מעבר במרכזי קניות המשמשים להולכי רגל בלבד, למעט שטחי מדרגות, יחויבו בתעריף של
54.63 ש"ח למ"ר לשנה.
(766 - 3.3.15 חניונים (סמלים 765
בנין המשמש לחניית רכב בתשלום (סמל 766 ) יחויב לפי התעריפים המפורטים להלן:
ה
אזור תעריף למ"ר בש"ח לשנה
41.95 1
36.04 3
,2
בנין המשמש לחניית רכב ללא תשלום (סמל 765 ) והמוחזק ביחד עם בנין שאינו משמש למגורים,
יחויב לפי התעריפים דלהלן:
ה
אזור תעריף למ"ר בש"ח לשנה
36.04 1
30.73 3
,2
18
( 3.3.16 ממגורות (סמל 777
בנין המשמש כממגורה (סילו) או מיכל לאיחסון דלק, גז וכו' יחויב ב 269.39- ש"ח למ"ר לשנה בכל
האזורים.
(914 , 3.3.17 מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) (סמלים 093
מרכז ספורט שיש בו בריכת שחיה, מגרשי ספורט ואולמות ספורט (למעט העסקים הטעונים רישוי
נפרד, עפ"י חוק רישוי עסקים) יחויב בכל האזורים לפי התעריפים דלהלן:
בעד שטח המבנים (סמל 914 )
תעריף למ"ר בש"ח לשנה
עבור 500 מ"ר
ראשונים 147.51
מהמ"ר ה 501-
ואילך 105.25
( בעד שטח פתוח (סמל 093
כולל שטח הבריכה
תעריף למ"ר בש"ח לשנה
עבור 1000 מ"ר
ראשונים 43.43
מהמ"ר ה 1001- ועד המ"ר ה 22.05 10,000
-
מהמ"ר ה 10,001-
ואילך 10.82
( 3.3.18 סטודיו של ציירים ופסלים (סמל 896
בנין המשמש לסטודיו בלבד, של ציירים ופסלים, ואינו משמש לתצוגה, מכירה או להוראת אמנות
הציור או הפיסול וכיוצא באלה, יחויב בכל האזורים לפי התעריפים הבאים:
תעריף למ"ר בש"ח לשנה
100 מ"ר
ראשונים 48.09
מהמ"ר ה 101-
ואילך 144.26
סטודיו של ציירים ופסלים כנ"ל, המוחזק באותו מבנה עם דירת מגוריו, יחויב בתעריפים לפי האזור
של הארנונה למגורים.
19
(775 , 3.3.19 שוק ציבורי-סיטונאי (סמלים 609
עסקים ומשרדים, מחסנים ובתי קרור בשוק הסיטונאי-ציבורי לפירות ולירקות, יחויבו
לפי התעריפים הבאים:
התעריפים לכל מ"ר בש"ח
308.84 ( כל עסק (למעט מחסנים ועסקים הנמצאים בשלמותם במרתף) ( 609
308.84 ( כל עסק (למעט מחסנים) הנמצא בשלמותו במרתף ( 609
מחסנים, כמוגדר בסעיף 3.3.2 לעיל (סמל 775 ), יחויבו:
עבור 40 מ"ר ראשונים 308.84
272.05 מהמ"ר ה 41- עד המ"ר ה 100-
מהמ"ר ה 101- ואילך 147.74
( 3.3.20 שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה (סמל 090
שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה, יחויב לפי התעריפים המפורטים בסעיף 4.2.1 , למעט שטחים
המשמשים לחניית רכב ולתחנות דלק.
( 3.3.21 שטחי רציפים של תחבורה ציבורית (סמל 767
שטחי רציפים ודרכי גישה של תחבורה ציבורית בתוך בנין (למעט כבישים ומעברים המשמשים
שטחים משותפים לשימוש הציבור), יחויבו בתעריף של 54.63 ש"ח למ"ר לשנה.
(* (505 , 3.3.22 שנאים (טרנספורמטורים) (סמלים 503
שטח מבנה המשמש בלעדית לתחמ"ש (תחנת משנה) – תחנה מגודרת (סמל 503 ), המיועדת להשנאת
חשמל ממתח על עליון למתח עליון, או ממתח עליון למתח גבוה, הכוללת שטחי קרקע, מבנה או
מספר מבנים, מסדרי חשמל, שנאי או מספר שנאים, יחויב בתעריף של 183.00 ₪ למ"ר לשנה בכל
האזורים.
שטח מבנה המשמש בלעדית לחדר טרנספורמציה (סמל 505 ) – מבנה שבו מצויים בין היתר, שנאי או
מספר שנאים, המיועד להשנאת חשמל ממתח גבוה למתח נמוך, יחויב בתעריף של 137.66 ₪ למ"ר
לשנה בכל האזורים.
( 657 , 3.3.23 תחנות דלק (סמלים 091
שטח המבנה לרבות מבנים לסיכה ורחיצה (סמל 657 ) יחויב בתשלום של 300.61 ש"ח
למ"ר לשנה בכל האזורים.
שטח הקרקע צמודת המבנה (סמל 091 ) יחויב בתשלום של 44.80 ש"ח למ"ר לשנה בכל
האזורים .
*) בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר
20
,861 ,860 ,848 ,847 , 3.3.24 גני ילדים, בתי ספר, מוסדות להשכלה או להכשרה מקצועית (סמלים 837
(* (862
גני ילדים ובתי ספר ללימוד שיטתי לילדים ונוער הניתן ב- 12 שנות לימוד, וכן כל מוסד אחר המוכר
ע"י משרד החינוך והתרבות ועוסק בהכנה לבחינות בגרות. מוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה
גבוהה, וכן כל מוסד אחר ללימוד שיטתי ולהכשרה מקצועית המוכר ע"י משרד החינוך והתרבות
ו/או שירות התעסוקה, המקנה הכשרה ו/או השכלה, שמטרתה הנפקת תעודה מטעמו, מטעם שירות
התעסוקה או משרד החינוך והתרבות, ולמעט מוסדות כאמור, שאינם פתוחים לציבור הרחב.
יחויבו לפי התעריפים הבאים:
ה
אזור תעריף למ"ר בש"ח לשנה
164.13 1
137.66 2
105.89 3
(898 , 3.3.25 מוזיאונים (סמלים 895
תירוביצ תולעבב םינואיזומ) למס895 ( לש םולשתב וביוחי136.65 ש"מל ח"הנשל ר ,ירוזאה לכבם .
מוזיאונים אחרים (סמל 898 ) יחויבו בתשלום של 183.41 ש"ח למ"ר לשנה, בכל האזורים.
(929 , 3.3.26 מעונות לתלמידים, מעונות עולים ובית הלוחם (סמלים 865
מעון מאושר לתלמידים ומעון-עולים (סמל 865 ) ובית הלוחם (סמל 929 ) יחויבו בכל האזורים לפי
התעריפים דלהלן:
ש
נת גמר הבנייה תעריף למ"ר בש"ח לשנה
עד 50.87 1939
58.45 1959
- 1940
1960
ואילך 78.17
*) בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר
21
( 3.3.27 מרפאות ובתי-חולים (סמל 858
מרפאות ובתי חולים, שאין בהם פעילות עסקית, יחויבו בתעריף של 141.97 ₪ למ"ר לשנה, בכל
האזורים.
( 3.3.28 קונסוליות ושגרירויות (סמל 806
בנין המוחזק ע"י נציגות דיפלומטית או קונסוליה של מדינה זרה יחויב בתעריף של 139.50 ₪ למ"ר
בכל האזורים.
( 3.3.29 מתקן לטיהור מים (סמל 509
מתקן, המשמש לטיהור מים, יחויב בתעריף של 54.63 ₪ למ"ר לשנה בכל האזורים.
22
4. קרקע תפוסה
4.1 האזור - כמוגדר בפרק 3 סעיף 3.1 (לגבי בנינים שאינם משמשים למגורים).
4.2 התעריפים
( 4.2.1 קרקע תפוסה (סמל 094
שטח קרקע שמשתמשים בו ומחזיקים אותו לא יחד עם הבנין, למעט שטחים המשמשים לחניית
מכוניות ושטחים שנקבעו להם תעריפים מיוחדים, יחויבו לפי התעריפים דלהלן:
התעריפים לכל מ"ר - בשקלים חדשים לשנה
ה
אזור עבור 500 המ"ר
הראשונים מהמ"ר ה 501- ואילך
34.35 44.80
1
25.44 44.80
3
,2
(098 ,096 , 4.2.2 קרקע תפוסה המשמשת למגרש חניה בתשלום (סמלים 092
שטח קרקע תפוסה המשמש לחניית מכוניות בתשלום יחויב לפי התעריפים דלהלן:
התעריפים לכל מ"ר - בשקלים חדשים לשנה
ה
אזור עבור 500 המ"ר
הראשונים מהמ"ר ה 501- ואילך
29.66 44.80
1
22.24 40.27
3
,2
( 4.2.3 מגרש חניה ללא תשלום (סמל 099
שטח קרקע לחניית מכוניות ללא תשלום יחויב לפי התעריפים דלהלן:
התעריפים לכל מ"ר - בשקלים חדשים לשנה
ה
אזור עבור 500 המ"ר
הראשונים מהמ"ר ה 501- ואילך
22.24 35.81
1
16.10 30.73
3
,2
23
5. אדמה חקלאית
(* ( (סמל 095
שטח אדמה חקלאית יחויב בתעריף של 0.54 ₪ למ"ר לשנה בכל האזורים.
*) בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר

 השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

  
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר