קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

הנחיות וסיוע לרישוי עסק בתל אביב

 
 

מדריך לפתיחת עסק חדש כבעל עסק חדש בעיר עליך לבצע תהליך רישוי עסקים לצורך קבלת רישיון להפעלת עסק. 

מדריך עירוני לרישוי עסק 

כבעל עסק חדש בעיר עליך לבצע תהליך רישוי עסקים לצורך קבלת רישיון להפעלת עסק.

בדף זה נפרוש בפניך מידע שיסייע לך בהכרת שלבי תהליך הרישוי, התנאים לקבלת הרישיון, תקנות, צווים, חוקים והוראות רשות הרישוי.

 
תהליך רישוי עסקים 

מהו רישיון עסק?
על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.
רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי העירייה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.
הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
שלב א' - קבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק 
 

מהו מידע מוקדם?

מידע מוקדם כולל:

 • מידע כללי
 • בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק
 • בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק
 • מידע ספציפי נוסף
 • המידע המוקדם יימסר בכתב, בגמר הפגישה באגף רישוי עסקים, ללא תשלום.

מהו מידע מקדמי?
מידע מקדמי הינו מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש.
לצורך קבלת מידע מקדמי עליך להגיש בקשה לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שממנו מבוקש המידע (למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות).
המידע המקדמי יוגש אליך בכתב באמצעות אגף רישוי עסקים תוך מקסימום 30 יום מיום הגשת הבקשה ותוכניות העסק.

לפירוט נוסף >> 

<< חזרה לדף הראשי

 
שלב ב' – תכנון העסק והכנת תוכנית 
תכנון העסק והכנת תוכנית 

מהי תוכנית עסק ומה היא כוללת?
תוכנית עסק מתבססת על תכנון העומד בחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים.

על התכנית לכלול את המפורט להלן:

 • תרשים סביבה
 • מפה מצבית
 • תכנית העסק
 • חתכים

כיצד מכינים תוכנית עסק?
באפשרותך לפנות למהנדס תורן במרכז המידע שבאגף רישוי עסקים או לתאם מראש עם מהנדס תכנון באגף לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון והכנת התכנית כך שתעמוד בדרישות, ושניתן יהיה לאשר אותה כבסיס להגשת הבקשה (לא ניתן להגיש בקשה ללא תכניות מאושרת.

אלו דפי עזר ונספחים נדרשים לתוכנית עסק?

לצורך הכנת תוכנית יש לצרף לתוכנית העסק:

 • דף ריכוז נתונים לתוכנית.
 • טבלת האישורים לתוכנית.
 • דף בקשה לשימוש חורג.

דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תוכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

יש לחבר את התוכנית על פי הסדר הבא:

 • דף ריכוז נתונים לתכונית
 • טבלת האישורים לתוכנית
 • דף בקשה לשימוש חורג
 • תרשים סביבה
 • תרשים מגרש
 • תרשים העסק בקנה מידה כמפורט בהנחיות להכנת תוכנית עסק
 • חתכים

בנוסף לדפים אלו המהווים חלק מתוכנית העסק, נדרש מגיש התוכנית להציג:

 1. ייפוי כוח לטיפול בתוכנית מטעם בעל העסק
 2. תצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בתוכנית

 

על מנת לחסוך בפגישות ולצמצום הערות לתוכנית, הכנו דפים לבדיקה עצמית של תוכנית.
דף בדיקה לעסק מסוג בית אוכל, ודף בדיקה לעסק אחר.

 

לנוחיותכם, מצורפים הטפסים:


כיצד נבדקת ומאושרת התוכנית?
לצורך בדיקת התוכנית ואישורה יש להגיע לפגישה עם מהנדס התכנון באגף הרישוי.  במידת הצורך, מהנדס התכנון ינחה את המגיש באופן מפורט וספציפי לתיקון התוכנית. כאשר התוכנית מאושרת לקבלה, ניתן להמשיך לשלב הבא – הגשת הבקשה לרישוי עסק.

לפירוט נוסף >>

<< חזרה לראש הדף

 
שלב ג' - הגשת בקשה לרישוי עסק 
 

מהי בקשה לרישוי עסק ומה היא כוללת?

בקשה לרישוי עסק מוגשת במרכז המידע שבאגף רישוי עסקים וכוללת את המסמכים הבאים:

 1. טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון.
 2. תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.
 3. תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס התכנון).
 4. שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה (את השובר ניתן לקבל אצל מתאמת המידע באגף רישוי עסקים).
 5. מסמכים נדרשים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים:
  • מס' חוזה ארנונה עדכני.
  • חוזה חתום ע"י בעל הנכס.
  • אישור מרשם החברות + מינוי מנהלים בחברה.
  • צילום תעודת זהות.
  • ייפוי כוח (לנציג שעובד בחברה).

כיצד נבדקת ומאושרת הבקשה?
רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום מיום הגשת הבקשה ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי.
לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי צו רישוי עסקים למשל, מחלקות ואגפים עירוניים רלוונטיים.
במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב ותפורטנה הנסיבות לסירוב.

לפירוט נוסף >>

<< חזרה לראש הדף

 
שלב ד' – הנפקת רישיון עסק 
 

לאחר אישור הבקשה על ידי כל גורמי הרישוי – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון לניהול עסק (לינק לפירוט סוגי הרישיונות הקיימים). על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.  תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים, והוא יירשם בטופס הרישיון.  לקראת מועד תפוגת תוקף הרישיון כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לחידוש הרישיון.

לפירוט  נוסף >>

<< חזרה לראש הדף

 
הנחיות ונהלים של רשות הרישוי 
 

מהן ההנחיות המיוחדות של רשות הרישוי?
רשות הרישוי והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה התקינו הנחיות ומסמכי מדיניות לעסקים, המגבילים את האפשרות להקמת עסקים מסוימים במקומות מסוימים ותפקידם להסדיר את פעילות העסקים בעיר.

לפירוט הנחיות מיוחדות כלליות של רשות הרישוי

לפירוט הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל

לפירוט הנחיות מיוחדות לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם

לפירוט הנחיות מיוחדות לרישוי ועיצוב חניונים

לפירוט הנחיות מיוחדות להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה לבתי אוכל

לפירוט הנחיות מיוחדות לתכנון ועיצוב היתר לפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר