קלינגר אדריכלות,התרי בנייה ושירותי קוסטרקטור ופיתוח בנייה.

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר

קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
 
 
 
 

היתר בנייה

 
 

זקוקים להיתר בנייה? לחברת קלינגר היתרי בניה נסיון של שנים וקשרים מסועפים עם המערכת והאנשים שממנה היא מורכבת. נוכל להציע לכם פתרונות יצירתיים גם לבעיות סבוכות במיוחד

היתרי בניה ושימוש לסוגיהם ( מתוך פרסום של משרד הפנים )-קלינגר
רישוי והיתרי בניה
כל בנין המחויב בהיתר בניה מוגדר בחוק כדלקמן:
"בנין" – כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר,לרבות- כל חלק
של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע: קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים,
או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל.
להלן סוגי הפעולות המחייבות קבלת היתר בניה:
התווייתה של דרך סלילתה וסגירתה.
הקמתו של בניין,הריסתו,הוספה לבנין קיים, למעט שינוי פנימי .
שימוש חורג במקרקעין.
חציבה,חפירה,כריה מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה, למעט נושאים הפטורים
בתקנות.
כל היתר בניה כפוף להוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,תנאיו ואגרות), התש"ל 1970 . תקנות
אלה מסדירות את הליכי הדיון ומתן היתר הבניה וכוללות הוראות מפורטות לבניה שמטרתן הבטחת בטיחות
,שלום הציבור ובריאותו.
חובתה של ועדה מקומית למסור לכל המבקש, מידע תכנוני הנוגע לכל אזור ואתר, לרבות מידע אודות
התוכניות החלות על הקרקע או המופקדות (והעשויות לכן לחול עליה בהמשך) והוראות הבניה המפורטות בהן.
כל המבקש היתר בניה זכאי כמובן לקבל מידע מפורט הרבה יותר. המידע נמסר בתמורה לתשלום אגרות
הקבועות בתקנות.היתר התואם את הוראות התוכניות ניתן על-ידי רשות הרישוי המקומית הכוללת בין השאר
את יושב ראש הועדה המקומית ומהנדס הועדה.
על כל סירוב של רשות רישוי כזו, ליתן היתר, ניתן לערור לועדת ערר.
תוקפו של היתר הבניה
תוקפו של היתר הבניה מוגבל בזמן -החלטה לתת היתר או לחדשו, תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום שבו
הודע למבקש על האישור. תוקפו של ההיתר הוא ל 3- שנים (ניתן מטעמים מיוחדים לתת היתר ל 5- שנים).
כאמור, אם לא הוחל בעבודה או בשימוש תוך שנה מהוצאת ההיתר-בטל ההיתר
במקרים מסויימים ניתן להאריך את תוקפו של ההיתר באמצעות הגורם שהנפיק אותו.
הקלות
הועדה המקומית במליאתה או בועדת המשנה מוסמכת לאשר הקלה. הקלה הינה הרשאה לבצע עבודה
הטעונה היתר בסטייה מהוראת תוכנית או תקנה אחרת, ושאין בה משום שימוש חורג .
ועדה מקומית רשאית לאשר רק הקלות שאין בהן סטייה ניכרת מהתכנית .
סטייה ניכרת הינה תוספת זכויות בניה אם התוכנית הופקדה לאחר 1/8/1989 ! ; - אם התוכנית הופקדה לפני
1/8/1989 , ניתן להוסיף זכויות בניה מוגבלות כקבוע בתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתוכנית),
. התשכ''ז 1967
כאמור הועדה המקומית מוסמכת להעניק הקלות שאינן נחשבות סטייה ניכרת (בנושאים כגון : קווי בנין, מס'
קומות ומקומות חניה), אך תקנות סטייה ניכרת מגבילות את סמכותה של הועדה גם בהענקת הקלות בתחומים
אלה .
תנאי למתן הקלה הינו פרסום הבקשה בעיתונות ושליחת הודעות לבעלי הזכויות בקרקע ובחלקות גובלות,
אשר עלולים להיפגע אם תינתן ההקלה למבקש; שמיעת התנגדויות לבקשה-ככל שהוגשו וקבלת הכרעה .
על ההחלטות הועדה המקומית ניתן לערור לועדת ערר.
שימוש חורג
הועדה המקומית מוסמכת לאשר היתר לשימוש חורג. שימוש חורג בקרקע או בבניין, הוא שימוש למטרה
שלא הותרה לפי כל תכנית או תקנה שלפי החוק (או לפי היתר), חלות על הקרקע או הבניין. כלומר שימוש
חורג יכול שיהיה בחריגה מתכנית או מהיתר קודם שהוצא לבנין או לקרקע.
תקנות סטייה ניכרת אוסרות על מתן היתר לשימוש חורג אם השימוש בבניין או בקרקע יש בו שינוי מהיעוד
שנקבע בתוכנית והוא משנה את אופייה של הסביבה הקרובה. בטרם מתן היתר לשימוש חורג, יש לפעול
בדומה לנדרש בהקלות: דיון בהתנגדויות שהוגשו ( אם הוגשו ) וקבלת הכרעה.
על החלטות הועדה המקומית בעניין היתרים בשימוש חורג, ניתן לערור בפני ועדת הערר. היתר לשימוש חורג
על קרקע חקלאית מוכרזת מחייב קבלת אישורים נוספים: גם של הועדה המחוזית ושל הועדה לשמירה על
קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ( "הולקחש"פ" ).
תוכנית לשימושים חורגים
לעיתים קורה שתוכנית משנה את ייעודי הקרקע או את השימושים המותרים בקרקע. במצב דברים זה, עלול
שימוש שהיה מותר בעבר בהיתר, להפוך להיות שימוש חורג אסור ! כך למשל אזור מסוים יועד ואושר בעבר
לתעשייה וכך הוקם בו מפעל תעשייתי כדין.לימים הוחלט להפוך את האזור לשכונת מגורים ובמקרה כזה,
הופכים המפעלים למבנים חורגים אסורים !
לעיתים התוכנית המשנה (זו המייעדת את הקרקע לייעודה החדש – האחר), קובעת הוראות מעבר לרבות
תקופת הסתגלות. לעומת זאת, לעיתים הדבר נעשה רק בתוכנית שניה ומשלימה לפי פרק ז' לחוק.תוכנית זו ,
(הנעשית לפי פרק ז') ,קובעת לכל מגרש ומגרש את תקופת השימוש החורג שבמהלכה ניתן להמשיך ולעשות
בקרקע שימוש חורג, וזאת בשים לב לתקופה המשוערת להמשך קיומו של הבניין (בהתחשב בגילו ובמצבו),
לרבות התקופה המשוערת להמשך קיומו היעיל של הבניין מבחינה כלכלית וכמקור הכנסה, וכן בהתחשב
במידתה ואופייה של החריגה של הבניין מהתוכנית החדשה ובהתחשב באופיו הציבורי של הבניין. תוכנית זו ,
(הנעשית לפי פרק ז' לחוק), מובאת לאישור באותם הליכים הנהוגים במקרה של תוכנית מתאר מקומית
(לרבות הפקדתה להתנגדויות)
.

  השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה
*  שם מלא:
  שם חברה:
*  דואר אלקטרוני:
*  סלולרי:
  טלפון:
  פקס:
  כתובת:
*  פנייה לייעוץ בתחום:
  הערות:

   
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר